Аlgоritm tushunchаsini fоrmаllаshtirish

Yagona natijani ko'rsatish