Koreya Respublikasi iqtisodiy yuksalishida tashqi iqtisodiy omillarning ro’li

27,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 76 bet

Hajmi: 805.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA:
KIRISH
I.BOB. TASHQI IQTISODIY OMILLARNING IQTISODIY YUKSALISHDAGI AHAMIYATI.
1.1. Tashqi iqtisodiy omillarning shakklanishi va o’ziga xosligi
1.2. Iqtisodiy yuksalishda tashqi iqtisodiy omillar tahliliga doir nazariy yondashuvlar
1.3. Tashqi iqtisodiy omillarning iqtisodiy rivojlanishdagi muayyan bosqichlarda tutgan o’rni va ahamiyati
II. BOB. KOREYA RESPUBLIKASI IQTISODIY YUKSALISHI VA UNDA TASHQI IQTISODIY OMILLARNI FAOLLASHTIRISH
2.1. Global iqtisodiy inqirozlarning Koreya Respublikas iqtisodiy yuksalishida tashqi omil sifatida
2.2. Koreya Respublikasi iqtisodiy rivojida tashqi iqtisodiy omillar: tashqi qarz va xorijiy invistitsiya
2.3. Koreya Respublikasining xalqaro tashkilotlar bilan iqtisodiy hamkorlik aloqalari – tashqi iqtisodiy omillarni faollashtirishning asosi sifatida
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

Mavzuning dolzarbligi. Ushbu bitiruv malakaviy ishda Koreya Respublikasining iqtisodiy yukaslishi naqadar tashqi iqtisodiy omillarga bog’liq ekanligi o’rganilgan. Bugungi kunda dunyo mamlakatlarining iqtisodiy taraqqiyotini bevosita bir biri bilan aloqador hisoblanadi. Bunda eng asosiy muhim jihatlardan biri bo’lib dunyo iqtisodiyotining tobora integratsiyalashuvi hamda globallashuvi asosiy omil bo’lib xizmat qiladi. Hozirda jaxon mamlakatlari tashqi iqtisodiy siyosatda o’z mavqeyini mustahkamlash uchun kurashmoqda. Albatda bu kurashda Koreya Respublikasi ham aktiv ishtrokchilardan biri hisoblanadi. Shunga ko’ra bu davlatning iqtisodiy yuksalishidagi joriy hamda kelajakdagi maqsad va vazifalarini belgilashida jahon mamlakatlari bilan tashqi savdo, invistitsiya, tashqi siyosiy aloqalarini rivojlantirish xususiyatlarini o’rganish muhim hisoblanadi. Koreya Respublikasining tahlil etilayotgan davrdagi barqaror iqtisodiy rivojlanishning ma’lum darajada respublika iqtisodiyotida tashqi iqtisodiy omillarining kengayab borishi bilan ham bog’liq. So’nggi o’ttiz yil ichida insoniyat dunyoni “iqtisodiy mo’jizalarni” namoyish etgan ba’zi rivojlanayotgan davlatlarni kuzatishga muvaffaq bo’ldi. Albatta, 60-70 yil ichida rivojlangan eng yosh davlatlar haqida so’z ketar ekan “Yangi industrializatsiya mamlakatlari” alohida ajralib chiqdi va “New industrializing countries” deb nomlangan alohida guruhga aylandi. Ushbu guruh doimiy ravishda to’ldirilib bordi va hozirda o’nga yaqin mamlakat va hududlarni o’z ichiga oladi. Ular orasida Koreya Respublikasi kuchli pozitsion o’rin egallagan mamlakatlardan biri sanaladi.