Moliya bozorining rivojlanishini ekonometrik modellashtirish: O’zbekiston Respublikasining milliy valyuta birligi so’mning AQSh dollariga nisbatan kursi hamda unga ta’sir etuvchi bir qancha omillar bo’yicha

3,999 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 10 bet

Hajmi: 30.00 kB

Moliya bozorining rivojlanishini ekonometrik modellar orqali o’rganish natijasida u yoki bu iqtisodiy ko’rsatkichning hozirgi holatini va kelajakdagi o’zgarishini ilmiy asosda tahlil qilish hamda prognozlash mumkin. Shu sababli, mamlakatimiz moliya bozorining asosiy segmentlaridan biri bo’lgan valyuta bozori bo’yicha korelyatsion va regression tahlillarni olib borish maqsadga muvofiq.
Hodisalar o’rtasidagi bog’lanishni ifoda etuvchi ekonometrik modellarni tuzish vaqtida korrelyatsion va regression tahlil usuliga katta e’tibor beriladi. Mazkur usullar turli statistik mezonlar yordamida o’rganilayotgan ko’rsatkichga har bir omilning ta’sir darajasini aniqlash va baholash imkonini beradi. Agar tuzilgan model real tizimni to’g’ri tavsiflasa, bu holda u bir tomondan modellashtirilayotgan ob’ekt ko’rsatkichlar miqdor xarakteristikasini, ular dinamikasining o’zgarishini aniqlaydi, ikkinchi tomondan, jarayonni maqsadga muvofiq boshqarish imkonini beradi. Agar o’rganilayotgan tizimning tavsiflanayotgan holatlar omili guruhidan boshqarish omillari ajratilsa, shu omillarga faol ta’sir etish jarayonini boshqarish va qo’yilgan maqsadga erishish bo’yicha asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.