Variatsion qator bo’yicha matematik misol va uning yechilishi

5,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 12 slayd

Hajmi: 693.00 kB

Tanlanma quyidagi variatsion qator bilan berilgan.
Tanlanma asosida bosh to’plamdagi tasodifiy miqdorning
1. Matematik kutilma, dispersiya, o’rtacha kvadratik og’ish, moda, medianasi uchun nuqtaviy baholarni toping.
2. To’g’rilangan dispersiya, o’rtacha kvadratik og’ish va tanlanma kengligini toping.
3. Topilgan nuqtaviy baholarning qaysi biri a) siljimagan baho; b) siljigan baho; s) effektiv baho?
4. Berilgan tanlanmaning nisbiy chastotali empirik taqsimot funksiyasini toping, grafigini chizing.
5. Tanlanmaning uchrovchanlik chastotasili va uchrovchanlik nisbiy chastotasili poligonini chizing.
6. Tanlanma gistogrammasini yasash uchun zarur bo’lgan barcha kattaliklarni hisoblang.
7. Gistogramma chizish qoidasi asosida tanlanma uchun gistogrammani chizing.