Xalqaro iqtisodiy munosabatlar fani bo’yicha ish dasturi

14,900 so'm

Dastur haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 47 ta

Ta’lim turi: Oliy ta’lim

Bilim sohasi: 341400 – Xalqaro iqtisodiy munosabatlar

Yo’nalish: 340000 – Biznes va boshqaruv

Format: .docx

Hajmi: 75.50 kB

MUNDARIJA
KIRISh SO’ZI
1.1. «Xalqaro iqtisodiy munosabatlar» fanini o’rganish natijasi sifatida talabalar quyidagilarni bilmog’i shart
1.2. Talaba tayyorgarligi va «Xalqaro iqtisodiy munosabatlar» fanining boshqa fanlar bilan aloqasi
2. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar fanining tematik dasturi
1 BOB. XALQARO SAVDO NAZARIYASI
1.1. Mutlaq va nisbiy afzallik vaziyatlari
1.2. Maxsus ishlab chiqarish omillari nazariyasi va xalqaro savdo
1.3. Ishlab chiqarish resurslari va tashqi savdo: Xeksher-Olin modeli
1.4. Tashqi savdoning standart modeli
1.5. Ishlab chiqarish hajmi hisobiga tejash, takomillashmagan raqobat va xalqaro savdo
1.6. O’zbekistonning tashqi savdo munosabatlari
2-BOB. TAShQI SAVDO SIYOSATI
2.1. Boj tarifi nazariyasi
2.2. Boj tarifini asoslash uchun va unga qarshi keltiriladigan dalillar
2.3. Tashqi savdo siyosatida miqdoriy cheklash usullari
2.4. Tashqi savdo siyosatining moliyaviy usullari
2.5. Tashqi savdo siyosatining yashirin usullari
2.6. Xalqaro iqtisodiy integratsiya
2.7. Xalqaro kartellar
2.8. Rivojlanayotgan mamlakatlarning savdo siyosati
2.9. Rivojlangan mamlakatlarning sanoat siyosati
2.10. O’zbekistonning tashqi savdo siyosati
3-BOB. JAHON BOZORIDA TOVARLAR VA XIZMATLAR SAVDOSI
3.1. Jahon tovar bozorlari va unda bo’layotgan o’zgarishlar
3.2. Xalqaro xizmatlar savdosi
4-BOB. IShLAB ChIQARISh OMILLARINING XALQARO KO’ChIB YURIShI
4.1. Xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi
4.2. Xalqaro kredit
4.3. Xalqaro sarmoyalar va transmilliy kompaniyalar
5-BOB. VALYUTA KURSLARI VA TO’LOV BALANSI
5.1. To’lov balansi
5.2. Valyuta bozori va valyuta kursi
6 – BOB. OChIQ IQTISOD ShAROITIDA MAKROIQTISODIY SIYOSAT
6.1. Ichki va tashqi muvozanat
6.2. Belgiilab qo’yilgan valyuta kursi sharoitida makroiqtisodiy siyosat
6.3. Suzib yuruvchi valyuta kursi sharoitida makroiqtisodiy siyosat
7 – BOB. RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARNING TAShQI IQTISODIY ALOQALARI
7.1. Jahon xo’jaligi aloqalari tizimida rivojlanayotgan mamlakatlar
7.2. O’tish davri iqtisodiyoti mamlakatlarining xalqaro iqtisodiy munosabatlari
8. XALQARO IQTISODIY MUNOSABATLAR FANINING TEMATIK TAQSIMOT DASTURI
9. «XALQARO IQTISODIY MUNOSABATLAR» FANI BO’YIChA TALABALAR BILIMINI BAHOLASh MEZONI
10. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR