MDH mamlakatlarida transport hamda aloqa xizmatlarining holati: muammo va istiqbollari

8,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 23 bet

Hajmi: 104.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA:
KIRISH
I BOB. MDH MAMLAKATLARIDA TRANSPORT VA ALOQA TIZIMINING AHAMIYATI
1.1 MDHning tashkil etilishi va unda transport va aloqa tizimida yuz bergan o’zgarishlar
1.2 Transport va aloqa tizimining MDH rivojlanishida tutgan o’rni
II HOZIRGI KUNDA MDH MAMLAKATKARIDA TRANSPORT VA ALOQA TIZIMI HOLATI
2.1 MDH mamlakatlarida transport tizimidagi muammolari va istoqbollari
2.2 MDH mamlakatlarida aloqa tizimidagi muammolari va istoqbollari
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda alohida mamlakatlarda ham Integratsion Birlashmalarda ham transport va aloqa xizmatlari tizimi iqtisodiyotning strategik muhim ahamiyatga ega tarmoqlari hisoblanadi. MDH integratsion birlashmasi ham albatta shular jumlasidandir. MDH integratsion birlashmasining oldiga qo’ygan asosiy maqsadi, a’zo mamlakatlarning milliy iqtisodiyotini keyingi yillarda yaxshi rivojlanib borishi uchun qulay muhit va shart-sharoitlar yaratish, o’zaro savdo aloqalarini kuchaytirish, tovar, xomashyo, kapital, tabiiy resurslar, mehnat resurslarining birlashma hududida erkin harakatini ta’minlashdir. Ushbu oldinga qo’yilgan buyuk maqsadlarga erishish uchun birlashma hududidagi transport va aloqa xizmatlarining yaxshi yo’lga qo’yilganligi juda muhim ahamiyat kasb etadi.
Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, alohida yoki yopiq mamlakatlarda iqtisodiy o’sish surati juda sekin boradi. Aksincha Integratsion Birlashmalar yoki Xalqaro tashkilotlarga a’zo bo’lish va shu yo’l bilan erkin savdo hududlarini tashkil qilish, bojxona ittifoqlarni imzolash orqali milliy iqtisodiyotlarni rivojlantirish davr talabi bo’lib qolmoqda. O’zbekiston respublikasi ham MDHga a’zo bo’lgandan keyin mamlakatimizda juda katta o’zgarishlar yuz berdi. A’zo mamlakatlar hududida transport va aloqa xizmatlarining kengayib borishi davlatlar iqtisodiy rivojlanishida katta rol o’ynamoqda. Jahon iqtisodiyotida globallashuv jarayonlarining kuchayib borishida transport va aloqa xizmatlari muhim o’rin tutadi, ya’ni aynan transport tizimi yuqorida ta’kidlab o’tilgandek tovar, kapital, xomashyo va mehnat resurslarinong hududlar o’rtasida erkin almashinuvi globallashuv jarayonlarini harakatga keltiruvchi kuch sifatida qaraladi. Aloqa xizmatlari esa transport xizmatlarini effektiv va o’z vaqtida amalga oshishini ta’minlab beruvchi xizmat turi hisoblanadi. Demak bu ikki xizmat turi bir-biriga chambarchas bog’liq.