O’zbekiston iqtisodiyotida monetar siyosat va uni amalga oshirish yo’llarini takomillashtirish

11,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 91 bet

Hajmi: 164.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISH
I bob. BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA MONETAR SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI
1.1. Monetar siyosatning iqtisodiy mazmuni va mohiyati
1.2. Monetar siyosatni amalga oshirishning maqsadi va vazifalari
1.3. Monetar siyosatni amalga oshirishning me’yoriy-huquqiy asoslari
Birinchi bob bo’yicha xulosalar
II bob. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIB BORILAYOTGAN MONETAR SIYOSATNING IQTISODIY TAHLILI
2.1. Milliy valuta barqarorligini ta’minlashda samarali valuta siyosatini amalga oshirishning roli va ahamiyati
2.2. O’zbekiston iqtisodiyotini monetar siyosat orqali tartibga solish amaliyoti tahlili
2.3. O’zbekistonda pul-kredit siyosatining iqtisodiy o’sishga ta’siri
Ikkinchi bob bo’yicha xulosalar
III bob. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MONETAR SIYOSATNI AMALGA OSHIRISH YO’LLARINI TAKOMILLASHTIRISH
3.1. Xorijiy mamlakatlarning monetar siyosati tajribasi va ulardan O’zbekistonda foydalanish imkoniyatlari
3.2. Iqtisodiyotni tartibga solishda monetar siyosatni amalga oshrishdagi mavjud asosiy muammolar va ularni hal etish yo’llari
3.3. O’zbekiston Respublikasi monetar siyosatini takomillashtirish istiqbollari
Uchinchi bob bo’yicha xulosalar
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI
ILOVALAR